vkadri.com http://vkadri.com ua http://dp.vkadri.com http://dp.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[Первый Криворожский: Общество Кривой Рог: Пакеты добра передали детям-сиротам | 1kr.ua]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-kryvorogskyi-obshchestvo-kryvoi-roh-paketi-dobra-peredaly-detiam-syrotam-1kr-ua.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-kryvorogskyi-obshchestvo-kryvoi-roh-paketi-dobra-peredaly-detiam-syrotam-1kr-ua.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 17:14:58 +0200 <![CDATA[Первый Криворожский: Происшествия: в Кривом Роге обрушение в здании ДК «Коксохимик» | 1kr.ua]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-kryvorogskyi-proysshestvyia-v-kryvom-rohe-obrushenye-v-zdanyy-dk-koksokhymyk-1kr-ua.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-kryvorogskyi-proysshestvyia-v-kryvom-rohe-obrushenye-v-zdanyy-dk-koksokhymyk-1kr-ua.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 17:14:58 +0200 <![CDATA[34 телеканал: Детали. Полный выпуск от 16.01.2019 14:30]]> http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-detaly-polnii-vipusk-ot-16-01-2019-14-30.html http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-detaly-polnii-vipusk-ot-16-01-2019-14-30.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 15:36:26 +0200 <![CDATA[34 телеканал: На Днепропетровщине в снегу увязла фура]]> http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-na-dnepropetrovshchyne-v-snehu-uviazla-fura.html http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-na-dnepropetrovshchyne-v-snehu-uviazla-fura.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 15:36:26 +0200 <![CDATA[34 телеканал: В Кривом Роге ДК "Коксохимик" могло обрушиться из-за пострадавшего — полиция]]> http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-v-kryvom-rohe-dk-koksokhymyk-mohlo-obrushytsia-yz-za-postradavsheho-polytsyia.html http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-v-kryvom-rohe-dk-koksokhymyk-mohlo-obrushytsia-yz-za-postradavsheho-polytsyia.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 14:56:14 +0200 <![CDATA[34 телеканал: В Днепре эвакуировали жильцов десятиэтажки из-за пожара]]> http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-v-dnepre-evakuyrovaly-gyltsov-desiatyetagky-yz-za-pogara.html http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-v-dnepre-evakuyrovaly-gyltsov-desiatyetagky-yz-za-pogara.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 14:56:14 +0200 <![CDATA[34 телеканал: Губернатор Днепропетровской области посмотрел баскетбол в Каменском]]> http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-hubernator-dnepropetrovskoi-oblasty-posmotrel-basketbol-v-kamenskom.html http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-hubernator-dnepropetrovskoi-oblasty-posmotrel-basketbol-v-kamenskom.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 14:56:14 +0200 <![CDATA[Виктор Артеменко: город Никополь : Что дешевле делать коробку или донор на Volvo S80?]]> http://dp.vkadri.com/video/vyktor-artemenko-horod-nykopol-chto-deshevle-delat-korobku-yly-donor-na-volvo-s80.html http://dp.vkadri.com/video/vyktor-artemenko-horod-nykopol-chto-deshevle-delat-korobku-yly-donor-na-volvo-s80.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 14:18:42 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Олег Сампір – голова ГО Red Hub у Кривому Розі]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-oleh-sampir-holova-ho-red-hub-u-kryvomu-rozi-2623663.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-oleh-sampir-holova-ho-red-hub-u-kryvomu-rozi-2623663.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 12:59:56 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Михайло Яловой, Богдан Паун]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-mykhailo-yalovoi-bohdan-paun.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-mykhailo-yalovoi-bohdan-paun.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 12:59:56 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Міський контроль. Квест-кімнати: забавка чи небезпека?]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-miskyi-kontrol-kvest-kimnaty-zabavka-chy-nebezpeka.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-miskyi-kontrol-kvest-kimnaty-zabavka-chy-nebezpeka.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 12:28:54 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Афиша+ Капела бандуристів]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-afysha-kapela-bandurystiv.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-afysha-kapela-bandurystiv.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 11:57:09 +0200 <![CDATA[34 телеканал: Детали. Полный выпуск от 15.01.2019 20:30]]> http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-detaly-polnii-vipusk-ot-15-01-2019-20-30.html http://dp.vkadri.com/video/34-telekanal-detaly-polnii-vipusk-ot-15-01-2019-20-30.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 11:38:51 +0200 <![CDATA[Жовта Річка: 16.01.2019 Залишилось 2 вільних лікаря. Не потрібно створювати черги в поліклініку.]]> http://dp.vkadri.com/video/govta-richka-16-01-2019-zalyshylos-2-vilnykh-likaria-ne-potribno-stvoryuvaty-cherhy-v-polikliniku.html http://dp.vkadri.com/video/govta-richka-16-01-2019-zalyshylos-2-vilnykh-likaria-ne-potribno-stvoryuvaty-cherhy-v-polikliniku.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 10:22:48 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: «Новини Кривбасу» – новини за 15 січня 2019 року]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-novyny-kryvbasu-novyny-za-15-sichnia-2019-roku.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-novyny-kryvbasu-novyny-za-15-sichnia-2019-roku.html Дніпро ]]> Wed, 16 Jan 2019 07:35:56 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: «Новини Кривбасу» – новини за 15 січня 2019 року (сурдопереклад)]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-novyny-kryvbasu-novyny-za-15-sichnia-2019-roku-surdopereklad.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-novyny-kryvbasu-novyny-za-15-sichnia-2019-roku-surdopereklad.html Дніпро ]]> Tue, 15 Jan 2019 23:46:03 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Афіша: найяскравіші заходи у Кривому Розі в період з 15.01 по 22.01]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-afisha-naiiaskravishi-zakhody-u-kryvomu-rozi-v-period-z-15-01-po-22-01.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-afisha-naiiaskravishi-zakhody-u-kryvomu-rozi-v-period-z-15-01-po-22-01.html Дніпро ]]> Tue, 15 Jan 2019 23:15:04 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Будинок руйнується без водостічної труби]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-budynok-ruinuietsia-bez-vodostichnoi-truby.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-budynok-ruinuietsia-bez-vodostichnoi-truby.html Дніпро ]]> Tue, 15 Jan 2019 22:44:04 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Жорстокий священнослужитель?]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-gorstokyi-sviashchennoslugytel.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-gorstokyi-sviashchennoslugytel.html Дніпро ]]> Tue, 15 Jan 2019 22:44:04 +0200 <![CDATA[Первый Городской. Кривой Рог: Нові тарифи за комуналку]]> http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-novi-taryfy-za-komunalku.html http://dp.vkadri.com/video/pervii-horodskoi-kryvoi-roh-novi-taryfy-za-komunalku.html Дніпро ]]> Tue, 15 Jan 2019 22:44:04 +0200